Şürnblalı

on yedinci yüzyılda yetişmiş Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. İsmi, Hasan bin Ammar bin Ali el-Mürid'dir. Künyesi Ebü'l-İhlas'tır. Şürnblali veya Şerblali diye meşhur olmuştur. 1586 (H.994) senesinde Mısır'da doğdu, 1658 (H.1069) senesinde vefat etti.

Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Şürnblali, Şeyh Muhammed Hamevi'den ve Şeyh Abdurrahman-ı Mesiri'den ders okudu. Fıkıh ilmini meşhur Hanefi fakihi Abdullah-ı Nakriri'den, Allame Muhammed Muhibbi'den ve Şeyhul-imam Ali bin Ganim el-Makdisi'den öğrendi. Asrının en meşhur fıkıh alimlerinden oldu. İsmi ve şöhreti her yerde duyuldu. Asrında fıkhi meselelerin delili olan nassları (ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri) ve onların kaidelerini en iyi bilen o idi. Kalemi kuvvetli olup, herkes ona gelip fetva sorardı.

Kahire'de Cami-ul-Ezher Medresesinde müderrislik yaptı. Uzun zaman tedrisatla meşgul olup, büyük bir şöhret kazandı. Pekçok alim yetiştirdi. Ondan ilim tahsil edenlerden bazıları; Allame Ahmed Acemi, Seyyid Ahmed Hamevi, Şeyh Şahin Ermenavi, Allame İsmail Nablusi gibi kimselerdir. Zamanının fakihleri onun üstünlüğünü kabul ve tasdik etmişlerdir. Fıkıh ve diğer ilimlere dair birçok eser yazmıştır. 1658 senesinde Ramazan-ı şerif ayının on birinci Cuma günü ikindi namazından sonra Mısır'da vefat etti.

Eserleri:

1. Nur-ul-İzah ile bunun şerhi olan Merakıl-Felah'ı, fıkhın ibadetler kısmıyla ilgili olup pek kıymetli ve temel eserdir.

2. Gunyetü Zevil-Ahkam fi Buğyet-i Dürer-il-Hükkam; Molla Hüsrev'in Dürer ve Gurer adındaki Hanefi fıkhına ait eserine yazdığı güzel bir haşiyedir.

3. İbn-i Vehban'ın Manzumesi'nin şerhi.

4. Merak-üs-Seade; kelam ilmine dairdir.

5. Ikd-ül-Ferid fi-Cevaz-it-Taklid. Bunlardan başka risaleleri de vardır.


03 Mayıs 2014, 14:58
913 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Fizik | Fizik Tedavi | Fizikokimya | Fizyokratlar Ve Fizyokratizm | Fizyoloji |