Protesto

Alm. Protest (m), Fr. Protèt (m), protestation (f), İng. Protest. Bir hareketi, işi, haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli etmeye çalışma, kabul etmeme, kınama, reddetme eylemi. Beğenmediğine, doğru bulmadığına karşı çıkmak insanın yaratılışında vardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar gerek topluluk, gerekse fert olarak bir işin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına mani olmak için protesto silahına başvurmuşlardır. Protesto; aktif bir işi yapmak suretiyle olduğu gibi, pasif bir işi yapmamak suretiyle de olabilir. açlık grevi, fabrikayı çalıştırmamak gibi.

Toplu yapılan protesto gösterileri, idareler ve hükümetler üzerinde gerek demokrasi, gerekse diğer rejimlerde etkili olmaktadır. Bu rejimlerde idareciler, iktidara gelebilmek için halkın tepkisine dikkat etmek zorundadırlar. Güney Amerika'da kadınlar boş tencere, Avrupa'da boş filelerle protestoya giriştiklerinde hükümetler seçimi kaybetmiş, demektir.

Komünist rejimlerde her türlü protesto yasak olmasına rağmen, Polonya'da olduğu gibi zaman zaman büyük protesto gösterileri görülmektedir.

Protesto; ferdi, ictimai, mahalli, genel, milli fikri ve milletlerarası olabilir.

Hukuki protesto: Bir kimseyi mütemerrit, yani "yapmakla yükümlü olduğunu yapmamış olmak" durumuna sokmak veya bir hakkın düşmesini, kaybolmasını önlemek maksadıyle resmen tebligat yapılarak ihtarda bulunulması.

Hukuki protestoya yerine göre, itiraz, itiraz beyannamesi, ihtarname veya ihtar mektubu da denir. Hukuki protesto, ticaret hukukunda ve borçlar hukukunda kullanılır.

Protesto, Ticaret Hukukunda en fazla uygulama alanını kıymetli evrakta (çek, poliçe, bono, emtia senedi vs.) bulur.

Poliçede protesto iki çeşittir:

a) Ödememe protestosu: Ödememe durumunun resmen noter aracılığıyla tespit edilmesidir.

b) Kabul etmeme protestosu: Poliçeyi ödemesi gerekene poliçe sunulduğunda, bunun poliçeyi kabul etmediğinin resmen noter aracılığıyla tespit edilmesidir.

Bonoda (emre muharrer senette) protesto: Poliçedeki hükümlere tabidir.

Çekte protesto: Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmediğinin resmen tespit ettirilerek, çeki yazan ve ciro edenlere bildirilmesidir. Borçlar hukukunda protestoya daha çok kira akdinde rastlanır. Kiralayan, kiracı borcunu ödemezse, kiracıya protesto çekerek belirli bir zaman verir. Bu zaman içerisinde de borcunu ödemezse akdi fesh edeceğini bildirir.

6570 sayılı kanuna göre, kiracı hakkında borcunu ödememekten dolayı tahliye davası açılabilmesi için, bir yıl içnde 2 defa borcunu ödemesi için yazılı ihtar ile protesto çekilmesi gerekir.

Protesto notası: Herhangi bir davranışın haksız görülerek tasvip edilmediğini bildiren, başka bir devlete karşı Dışişleri Bakanlığınca yapılan resmi açıklama. (Bkz. Nota)

Tehlikeli fırtına sırasında denize atılan yük için tutulan tutanağa da protesto denir.


03 Mayıs 2014, 12:29
1416 kez okundu

Protesto Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Bakraç | Bakteri (bakteria) | Baki | Bakü | Bakü Hanlığı |