Kürtaj

Alm. Auskratzen (n), Abreiburg (f), Fr. Curetage (m), İng. Curetting curettage; abortion. Cerrahi tıp dallarında kazıma işlemi için kullanılan "küretaj" kelimesi, nisaiye (kadın hastalıkları ve doğum bilimi)de "kürtaj" olarak geçer. İşlem, teşhis veya tedavi maksadı ile rahim içyüzeyinin kazınması veyahut 12 haftaya kadar olan gebeliklerin sona erdirilmesi için yapılır ise de halk arasında daha çok ikinci manası bilinir. 12 haftayı aşan gebeliklerde bu metod zor ve daha risklidir. Bu zamanı aşan hallerde gebeliğin sona erdirilmesi gerektiğinde başka tıbbi ameliyelere başvurulur.

Kürtaj lafzı altında esas olarak iki işlem incelenir. Bu işlemler ve prensipleri kısaca şöyledir:

Hastaya lokalden genele kadar değişebilecek anestezi öncesi ön hazırlıkları uygulanır. Bunun gayesi hastanın sakinleştirilmesi ve ayrıca anestezi komplikasyonlarının azaltılmasıdır. Hasta kan grubuna uygun kafi kan, ameliye öncesi ihtiyaten hazır bulundurulmalıdır. Tıbbi müdahale ile kürtaj yapılır.

Komplikasyonları: Kürtaj esnasında rahim ağzı yırtılabilir, rahim delinebilir ve takiben kanama, karın zarı iltihabı, barsakların zedelenmesi, genital enfeksiyon gelişebilir.

Aspirasyon kürtaj: İki tip uygulama vardır.

a) Uygun hazırlıkları takiben elektrikli veya mekanik bir vakum kaynağına hortumla bağlı boru tarzındaki küretle gebelik mahsülünün içinde bulunduğu amniyon kesesi delinir ve içindeki mayi vakumla emilir. Cenin ise, özel pensle çıkarılır. Bilahare içeride kalan artıklar tekrar vakuma bağlı küretle kazınır ve emilir. Dünyada yaygın olarak kullanılan bir metottur. İşlemi takiben enfeksiyon çok nadirdir. 3-5 gün hafif kanama olması genelde normaldir. Az rastlanmakla birlikte bu ameliyede de rahim delinmesi ihtimali her zaman vardır.

b) Karmen aspirasyon: Büyük bir kaynağa ihtiyaç göstermeksizin özel surette yapılmış enjektör tarzı bir aletle vakum gücü temin edilir. Bunun ucuna takılan boru tarzında polietilen kanüllerle bir öncekine benzer işlem tatbik edilir. Bütün dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan bir metottur.

Kürtajı kimler yapabilir?: Kürtaj için her halukarda bir kadın hastalıkları ve doğum mütehassısının mesuliyeti aranır. 10 haftayı doldurmayan gebeliklerde bir mütehassıs veya onun mesuliyeti altında, S. ve S.Y. B.'nin ehliyet (yeterlilik) belgesini haiz bir pratisyen hekim tarafından hastane veya uygun mahallerde yapılabilir. 10 haftayı aşan gebeliklerde ise kürtaj sadece mütehassıs hekim veya hekimlerce hastane şartlarında yapılır.

Kürtajın kanuni yönü: Memleketimizde kürtaj ile ilgili kanuni hükümler 27 Mayıs 1983 tarihli 18059 sayılı ResmiGazete'de yayınlanan 2827 numaralı "Nüfus Planlanması Hakkında Kanun"la tesbit edilmiştir.

Bu kanuna göre:

Madde 2'den: Gebelik sonlandırılması, devletin gözetim ve denetimi altında ve sadece kanunun öngördüğü hallerde yapılabilir.

Madde 5'ten: Gebeliğin 10'ncu haftası doluncaya kadar annenin sıhhati açısından tıbbi bir mahzur olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.

Gebelik müddeti 10 haftadan fazla ise ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete sebeb olacağı hallerde nisaiye ve ilgili daldan bir mütehassısın mazereti raporları ile rahim tahliye edilir.

Hayatı tehdit eden acil hallerde durumu tesbit eden yetkili hekim rahimi tahliye eder. Ancak mümkünse ameliye öncesinde, değilse en geç 24 saat sonrasında durumu ilgili makamlara bildirmeye mecburdur.

Gebelik sonlandırılmasında izin: Madde 6'dan: Müdahale gebe kadının iznine, evli ise ilaveten eşinin rızasına, küçüklerde küçüğün rızası ve velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak Akıl maluliyeti bulunan gebe kadının rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz.

İzin almanın zamana ihtiyaç gösterdiği hayatı veya hayati bir organı tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.

Kürtajın sosyal yönü: Kürtaj tıbbi zaruretler dışında bütün dünyada sosyal bir problemi yansıtır. Mevzuun serbestlik kazandığı ülkeler yanında, tartışmalı olduğu ülkeler de vardır. Meşru veya gayrimeşru gebeliklerin sonlandırılmasında sıklıkla başvurulmaktadır. Kürtaj talep eden kadın, kendince pekçok sebep görebilir. Bunların başlıcaları sosyo-ekonomik sebepler ve gebeliğin istenmeden veya gayrimeşru gelişmesidir.

Çeşitli engellerle kürtaj imkanına ulaşmamış binlerce kadının akla hayale gelmeyecek gayri sıhhi usullerle gebeliğini kendi kendine sonlandırma gayreti ve gelişen ağır hastalık tablosu sonucunda hayatını kaybettiği de çok acı bir gerçektir. Kanuni, tıbbi, dini, ahlaki ve sosyo kültürel yönden uygun hallerde kürtaj uygulaması bu ölümlere belki nisbi bir çözüm getirebilecektir. Çünkü, gayri sıhhi düşük gayretlerine daha çok sosyal veya mesafe itibarıyla zaten hekime uzak olan yerlerde rastlanmaktadır.

Kürtajın dini yönü: İslam dininde özürsüz çocuk düşürmek, her halinde haramdır, yasaktır. Hele fakirlikten korkarak, ana rahmindeki çocuğu öldürmek, haksız yere cana kıymak olduğu gibi, evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. Çocuk aldırmak da böyledir.

Ananın veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebeb olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden çocuk düşürmek caiz olur. Bunun için birkaç gün içinde tesirini gösteren, reçete ile satılan zararsız ilaçlar cilt altına veya adaleye şırınga edilmektedir. Uzuvlar, ortalama 120 günde teşekkül eder. Canlı çocuğu almak da, aldırmak da haramdır. Çocuk olmaması için önceden tedbir alınabilir.

İslamiyette fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu, çocuk düşürmek için özür olmaz. Din bilgilerinin öğrenilmesinin yasaklanması sebebiyle bu memleketlerde yaşayan Müslümanların çocuklarına din bilgisi öğretememek, İslam terbiyesi ile yetiştirememek korkusu özür olur.


03 Mayıs 2014, 11:01
1255 kez okundu

Kürtaj Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Dıhye-i Kelbı | Dımaşk Atabegliği (tugteginliler) | Dıneverı | Dıvan-ı Alı | Dıvan-ı Hümayun |