Kalkaşendı

fıkıh, tarih ve edebiyat alimi. İsmi, Ahmed bin Ali bin Ahmed el-Fezari el- Kalkaşendi olup, künyesi Ebü'l-Abbas, lakabı Şihabüddin'dir. 1355 (H.756) senesinde Kahire yakınındaki Kalyubiyye nahiyesinin köylerinden olan Kalkaşend'de doğdu. Meşhur bir aileye mensuptur. Kalkaşendi'nin baba ve dedeleri alim olduğu gibi, oğulları da büyük alimlerdendiler. Kalkaşendi, küçüklüğünden itibaren ilimle meşgul olarak yetişti.

Yirmi yaşındayken büyük alim İbn-i Mülakkın, Şafii mezhebine göre fetva verip, ders okutması ve kendisinden rivayette bulunması için Kalkaşendi'ye icazet verdi. Zamanın büyük alimlerinden ve İbn-i Şıhne'den hadis-i şerif öğrendi. Fıkıh ve edebiyat ile ilgili ilimlerde çok büyük alim oldu. Meşhur altı hadis kitabını, İmam-ı Şafii ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel'in Müsned'lerini okutmak için icazet aldı. Kahire'de uzun müddet kadılık yaptı, ayrıca müderrislik yaparak pekçok talebe yetiştirdi.Müderrisliğin yanında tarihi sahada, bilhassa Arap kabileleri ve bunların yaşadıkları coğrafi bölgeler üzerinde araştırmalarda bulundu. Mısır Memluklerinin merkez inşa divanında devadar (sultanın genel sekreteri) olarak uzun zaman vazife yaptı. 15 Temmuz 1418 (H.821)de Cumartesi günü Kahire'de vefat etti.

Kalkaşendi'nin en önemli eseri Subuh-ul-A'şa fi Kavanin-il-İnşa'dır. Bazı kaynaklarda Sınaat-il-İnşa veya Kitabet-il-İnşa diye de geçmektedir. Bu eser yedi (veya on dört) cilttir. Yazı sanatının inceliklerini ve usullerini bildirmektedir. Yine eserde kavimlere ait bilgilerden, milletlerin adetlerinden, dini ve fenni ilimlerden, hayvanlardan, tabiat hadiselerinden bahsedilmektedir. Güvercinler hakkındaki bilgiler oldukça ilgi çekicidir. Güvercin kuleleri tasvir edilmiş ve güvercin postasının tarihi açıklanmıştır. Bir bölümde de, çeşitli İslam devletlerinden, gayri müslim millet ve devletlerden, buraların coğrafi durumlarından bahsedilmektedir. Sudan'dan bahsederken, ilk olarak uyku hastalığını bildirmektedir. Bu hastalık, Avrupalılar tarafından 1734 senesinde İngiliz doktoru John Atkins sayesinde öğrenilmiştir.

Kalkaşendi'nin yazdığı diğer eserlerden bazıları şunlardır:

1. Nihayet-ül- Ereb fi Ma'rifeti Kabail-il-Arab (veya Ensab-ül-Arab): Eser, Arap kabilelerinden ve bunların bulunduğu coğrafi bölgelerden bahsetmektedir.

2. Kalaid-ül-Cüman,

3. El-Kevakib-üd-Dürriyye fi Menakıb-il-Bedriyye,

4. Dav-üs-Subh-il-Müfsir,

5. Cami-ul-Muhtasarat: Şafii mezhebi fıkhına dair bir eserdir.

6. Hilyet-ül-Fadl ve Zinet-ül-Kerem fil-Mefahereti Beyn-es-Seyfi vel-Kalem,

7. Kasidetün fi Medh-in-Nebi: Peygamber efendimizi medh eden manzum bir eserdir.

8. Künh-ül-Murad fi Şerh-i Banet Suat: Ka'b bin Züheyr'in meşhur Banet Suat Kasidesi'nin şerhidir. Kendisi, bu eser hakkında; "Banet Suat Kasidesi'ne bir şerh yazdım. Ona Künh-ül-Murad fi Şerh-i Banet Suat ismini verdim. Allahü teala bana, o kasidede daha önce vakıf olmadığım manaları yazmamı nasib eyledi." demektedir.


02 Mayıs 2014, 22:38
983 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Nefroloji | Nefrit | Nefis | Nef'ı | Nehru, Cevahirlal |