Enver Paşa

Osmanlı Devletinin son yıllarında devlet kademelerine hakim olan İttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenlerinden. 1881 yılında doğdu. İlk tahsiline İstanbul'da başladıktan sonra, babasının Manastır'a tayin olması ile orada tamamladı. 1894'te Manastır Askeri Rüşdiyesini 1897'de Soğukçeşme Askeri İdadisini ve 1899'da Harp Okulunu bitirdi. Harp Akademisini de yüzbaşı rütbesiyle 1902'de tamamlayarak merkezi Selanik'te olan Üçüncü Orduya tayin edildi.

Balkanlar'da komite ve eşkıyanın çoğalmasından dolayı bunların takibi işlerinde görev aldı. 1905'te kolağası, 1906'da binbaşı oldu. Asker olmasına rağmen, o zaman merkezi Paris'te olan Terakki ve İttihat Cemiyetine katıldı (1907). Daha sonra İttihat ve Terakki adını Alan bu cemiyette Talat Bey ile tanışarak faal rol oynamaya başladı. Siyasetle uğraşması, Selanik Merkez Komutanı Albay Nazım'a süikastteki rolü, onun Selanik'ten kaçarak dağlara çıkmasının önemli sebepleriydi. Sultan İkinci Abdülhamid Hanın tahttan indirilmesi ve meşrutiyetin tekrar ilanı için İttihat ve Terakki Cemiyetinin çıkardığı karışıklık ve mücadelelere kolağası Resneli Niyazi Bey ve diğer bazı subaylarla birlikte katıldı. Makedonya'nın Köprülü kazasında tek başına meşrutiyetini ilan etti (10 Temmuz 1908). Aynı gece Birinci Meşrutiyette uygulanan anayasa yürürlüğe konuldu. Böylece Sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından İkinci Meşrutiyet resmen ilan edilmiş oldu. Eşkıyalıktan İstanbul'a dönen Enver Paşa "hürriyet kahramanı" olarak karşılandı.

Makedonya'da bir müddet müfettişlik yaptıktan sonra Berlin Askeri Ateşeliğine tayin oldu (1909). Alman hayranlığı burada başlayan Enver Paşa, 31 Mart Vak'ası üzerine İstanbul'a dönerek, Harekat Ordusuna katıldı. Trablus'a İtalyanların saldırması üzerine oraya gitti ve cephe komutanlığı yaptı. Burada yarbay oldu. 1912'de Balkan Harbi çıkınca yurda döndü. Fakat Balkan cephesindeki savaşlara iştirak etmeyerek, İstanbul'da politik hadiselerle meşgul olmayı tercih etti. Etrafına topladığı çoğu sokak kabadayısı sınıfından kimselerle birlikte Babıali Baskınını düzenledi (23 Ocak 1913). Bu baskın esnasında zamanın harbiye nazırı Nazım Paşa, Enver Paşanın teşvikiyle vurularak öldürüldü. Sadrazam Kamil Paşa istifa ettirilerek yerine Mahmud Şevket Paşa başkanlığında İttihatçı bir kabine kuruldu. Balkan Harplerine bizzat iştirak edip, muharebe etmediği halde Balkan Savaşlarında başarılı olduğu söylenerek üst seviyeli idari kademelerde yer tutmuş İttihat ve Terakki mensuplarınca üç sene kıdem verilip, rütbesi albaylığa, sonra da paşalığa (generalliğe) yükseltildi. Bu arada Şehzade Süleyman Efendinin kızı Naciye Sultanla evlenerek saraya damat oldu. Albaylıktan üstün rütbeye yükseltmek hakkı sadece padişaha ait olduğu halde, Sultan Reşad'dan habersiz paşa yapıldı. Aynı gün Harbiye Nazırlığı da verilerek el çabukluğu ile ordunun başına getirildi. Arkasından Cemal Paşa'nın Bahriye Nazırı olması ile beraberce orduyu gençleştirme arzularından hareketle tecrübeli ve yüksek rütbeli 1200 Erkan-ı harp ve zabitanı (subay) emekliye ayırdı.

Otuz devletin iştiraki ile yeryüzüne felaket getiren Birinci Dünya Harbine Osmanlı Devletinin girmesine hiçbir sebep yokken yanlış, aceleci ve çoğunlukla tek başına yaptığı değerlendirmelerle devleti harbe sokarak yıkılışa ve büyük maddi ve manevi zararlar getiren çılgınca harp maceralarına sebeb olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devletinde bütün muharebeler sarayda toplanan fevkalade meclislerin kararıyla ilan edilmesine rağmen, Birinci Dünya Harbine girişin ana sebebi olan Türk-Alman ittifakı sarayın ve kabinedeki bazı bakanların haberi olmadan İttihatçı ileri gelenleri tarafından imzalandı. Bunların başında Enver Paşa vardı.

Mason olan Enver Paşa'nın askeri idaresinin çok zayıf olduğu harp tarihçileri tarafından söylenmektedir. Sadece Kafkas cephesindeki harekatı ile koca bir ordunun boşu boşuna kırdırılması buna bir örnektir. Kafkas cephesinin komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından Ruslara taarruz emrine itirazda bulunulmuş, mevsimin şiddetli kış, havanın çok soğuk olması, yapılacak taarruzun aleyhimize netice vereceğinin anlatılmasına rağmen kararında ısrarı ve aksi görüş söyleyenleri görevlerinden azletmesi en büyük gafletlerinden biri olarak kaydedilir. Kumandayı bizzat Enver Paşanın ele aldığı meşhur Sarıkamış Harekatı 20 Aralık 1914'te böylece başlatıldı. Bu çılgınlık 90.000'e yakın vatan evladının canına mal oldu. Kanal Harekatı ve diğer cephedeki başarısızlıkları da aleyhine değerlendirilen hususlardandır.

Birinci Cihan Harbi sonunda Enver Paşa diğer İttihatçılar gibi vatandan kaçarak önce Odesa'ya, Berlin'e sonra da Moskova'ya gitti. Türkistan'a geçip oradaki mücadeleye katıldı. Hazırlık yapmadan kendisini destekleyen Türk beylerinin kuvvetlerini toplayarak yaptığı savaşı kaybetti. Kızılorduların bir koluyla yaptığı savaşta öldürüldü (Tacikistan, 1922).


02 Mayıs 2014, 21:19
1003 kez okundu

Enver Paşa Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Maltahumması | Maltoz (malt Şekeri) | Malva Sultanlığı | Mali | Malik Asid |