Ca'ber Kalesi

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Bugün harabe halinde olan bu kale, Rakka şehrinde Balis'e giden yol üzerinde, Rakka'nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.

İslamiyetten önceki devirde ve İslamiyetin başlangıcı sırasında buranın ismi Davsara idi. Müslüman coğrafya alimleri burası için "Davsen" adını kullandılar. Hicri 5. asırda Beni Kuşeyrli Ca'ber tarafından zaptedildiği için bu isimle şöhret bulmuştur. Bu kale 1087'de Sultan Celaleddin Melikşah tarafından zaptedilmiş ve Halep'teki Ukaylilerin sonuncusu Salim'e verilmiştir. 1146'da Musul Emiri Atabeg Zengi tarafından kuşatılmış ise de, ölümü üzerine zaptedilememişti. Ancak daha sonra bu kale Ukayliler tarafından Atabeg Zengi'nin oğlu Nureddin Zengi'ye teslim edildi. 1206'da Harzemşahların istilasına, 1260'ta da zalim Hülagü'nün yağmasına ve tahribatına maruz kalmıştır. Memluklüler zamanında Haleb'e bağlanan kale, Kılavun'un hükümdarlığının son zamanlarında tamir edilmiş sonra da Döğer adlı Türkmen Boyunun eline geçmiştir. Döğerli beyler, Memluklüler ve Osmanlılar zamanında kaleye hakim olmuşlardır.

Osmanlı vak'anüvislerine göre Ca'ber Kalesi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Beyin büyük babası, Fırat Nehrini geçerken şehid olan Süleyman Şahın gömüldüğü yerdir. Burada Süleyman Şaha ait olduğu tesbit edilen türbe, Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid Han tarafından yeniden yaptırılmıştır. Ca'ber Kalesi Osmanlı Devleti zamanında Rakka kazasına bağlı bir nahiye merkeziydi. Birinci Dünya Harbinden sonra Osmanlı Devletinin yıkılması üzerine 1918 yılı sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Sonradan Suriye Devleti sınırları içine dahil edildi.

20 Kasım 1921'de Türkiye ile Fransa hükumetleri arasında imzalanan Ankara İtilafnamesinin 9. maddesi gereğince; Osmanlı sülalesinin kurucusu olan Sultan Osman Hanın büyük babası Süleyman Şahın, Ca'ber Kalesindeki Türk mezarı diye tanınan kabri, müştemilatı ile beraber Türkiye'nin malı sayılmış ve Türkiye'ye orada muhafızlar bulundurmak ve bayrağını çekmek hakkı tanınmıştır.


02 Mayıs 2014, 20:27
1425 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Papirüs (cyperus Papyrus) | Para | Parabol | Parafin Mumu | Paraguay |